^
ރާޢޫތު
ރާޢޫތު ނުޢުމީއަށް ވަފާތެރިވި
ބައިތުލަޙަމަށް އެނބުރި ދިއުން
ރާޢޫތު ބޫޢަޒްއާ ދިމާވުން
ރާޢޫތު ގޮވާން ދަނޑުގައި
ރާޢޫތު އާއި ބޫޢަޒު ކައިވެނި ކުރުން
ބޫޢަޒުގެ ދަރިފަސްކޮޅު