^
ލޫކާސް
އީސާގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ލޫކާސް ތިޔޯފިލުސްއަށް ލިޔުއްވި ސިޓީފުޅު
ޔަޙުޔާގެފާނު އުފަންވުމާއި މެދު އެންގެވުނު ވަޙީ ބަސްފުޅު
މާތްރަސްކަލާނގެ މަރިޔަމްގެފާނަށް އެންމެ މަތިވެރި ޚަބަރުފުޅު ދެއްވުން
މަރިޔަމްގެފާނު އެލިޒަބަތުގެ ގެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތްފުޅު
މަރިޔަމްގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކިއުއްވި ހަމްދާ ސަނާ
ޔަޙުޔާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުން
ޒަކަރިއްޔާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކީ ހަމްދާ ސަނާ
އީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުން
ހުއިހައްޕާ މީހުންގެ ބަޔަކު
މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި އީސާގެފާނު ބައިތުލް މަޤްދިސްއަށް ގެންދެވުން
ތުއްޕުޅު އީސާގެފާނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން
ޔަޙުޔާގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލެއްވި ގޮވާލެއްވުން
އުޑުން އައި އަޑުފުޅެއް
އީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދަރިކޮޅު
އިބިލީސް އީސާގެފާނަށް ވަސްވާސް ދީ ފާފައެއް ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރިކުރުން
ނަޒަރަތުގެ މީހުން އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ދެކޮޅުވެރިވި
އީސާގެފާނު މީހަކު ނުބައި ރޫޙެއްގެ ބާރުގެ ދަށުން ސަލާމަތްކުރެއްވި
އީސާގެފާނު އެތައްބައެއްގެ ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށްދެއްވި
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރަތަމަ އަސްޙާބީން ހޮއްވެވުން
ޖުޒާމު ބަލި ޖެހިފައި ވީ މީހެއް
ވާބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއް
އީސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ތައުބާގެ މަގު ދެއްކެވުމަށް
ރޯދަ އާއި ބެހޭގޮތުން އީސާގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު
ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވުނު ދުވަހާއި މެދު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު
ބާރަ އަސްޙާބީން
މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވާ ނިޢުމަތާއި މެދު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިބަސްފުޅުތައް
ކަލޭމެންގެ ދުޝްމިނުން ދެކެ ލޯބިވޭ
މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފާޑު ނުކިޔާ
ތަފާތު ދެގަހެއް
ދެގެއެއް އެޅި ދެމީހަކު
ރޯމުގެ ސިފައިންގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަތީ މީހެއްގެ އީމާންކަން
އީސާގެފާނު މަރުވެފައިވާ މީހަކު ފުރާނަ އެޅުއްވުން
ޔަޙުޔާގެފާނު އީސާގެފާނާއި ސުވާލު ކުރެއްވުން
ފާފައިގެ ދިރިއުޅުން ދޫކޮށްލާ ތައުބާވި އަންހެނަކު އީސާގެފާނަށް ހިތި ކަމޭހިތުން
އީސާގެފާނުގެ އަސްޙާބީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ބައެއް އަންހެނުން
ތިން ވައްތަރެއްގެ ގޮވާން ކުރާ އޮށާއި މެދު ވިދާޅުވި މާނަފުން ވާހަކަ
އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް އަޑުއަހާ އެއަށް ސަމާލުކަންދީ
އީސާގެފާނުގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟
އީސާގެފާނު ގަދަ ކޮޅިގަނޑަކަށް މަޑުވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުން
ޖިންނި އަވަލާފައިވާ މީހެއް
މަރުވެފައިވާ ކުއްޖަކާއި ބަލި އަންހެނަކު
މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި މެދު މީސްތަކުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީން ފޮނުއްވުން
އީސާގެފާނު ފަސްހާސް މީހުންނަށް ކާން ދެއްވުން
އީސާގެފާނަކީ ކޮން ބޭކަލެއް؟
އީސާގެފާނު މޫސާގެފާނާއި އިލިޔާސްގެފާނާ އެކު
އީސާގެފާނު ޖިންނިއެއްގެ ބާރުގެ ދަށުވެފައި ވީ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މިންޖުކުރެއްވި
އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރި މިހަކީ ކާކު
ސަމީރިއްޔާގެ މީހުން އީސާގެފާނަށް އެރަށުގެ ތެރެއިން ދަތުރު ކުރެއްވުން މަނާކުރި
އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނީ އީސާގެފާނު އެންގެވި މަގުން ކަންކުރުން
އީސާގެފާނު ހަތްދިހަ ދެ އަސްޙާބީން ހޮއްވެވި
އީމާން ނުވާ މީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ ރަށްތަކަށް ހިތާމަހުރި
އީސާގެފާނަށް އީމާންވާ މީހުންގެ ނަން ސުވަރުގޭގައި ލިޔެވިގެން ވޭ
އީސާގެފާނު ހަމްދާއި ޝުކުރުކުރެއްވުން
ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލަކު އީސާގެފާނު ކުށްވެރި ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް އެކަލޭގެފާނާއި ކުރި ސުވާލެއް
އަވަށްޓެރިޔާ
އީސާގެފާނު މަރިޔަމް އާއި މަރުތާގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވުން
އީސާގެފާނު ދަސްކޮށްދެއްވި ނަމޫނާ ދުޢާ
ތެދުހިތުން އެދޭ މީހުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ދިންނެވުން ދެއްވާނެ
އީސާގެފާނު މަންމަނު ޖިންނިއެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނެރެ އެމީހާ މިންޖުކޮށްދެއްވި
ނުބައި ރޫޙާނީ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ސަލާމަތްވާނީ އަހަރެމެންގެ ހިތް ފާފައިން ސާފުވުމުން
މިޒަމާނުގެ މީހުންގެ މައްޗަށް އަލާމަތަކަށް ވާނީ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން
ލޮލަކީ އަހަރެމެންގެ ފުރާނައިގެ އަލިކަން
މާތްރަސްކަލާނގެ ރުއްސެވުން ލިބިފައިނުވާ ހަ ކަމެއް
ބިރުވެތިވާން ވީ ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަކަށް
ފައިސާއަށާއި މުދަލަށް ދަހިވެތި ނުވޭ
ކަންތައްތަކާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުނުވޭ
އަބަދު ވެސް ތައްޔާރުގައި ތިބޭ
އިތުބާރުކުރެވޭ މުވައްޒިފު
ފާފަވެރިކަމަށް ފުރަގަސް ދީ އީސާގެފާނުގެ މައްޗަށް އީމާންވުމުން އަމިއްލަ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިން ވެސް ވަކިވޭ
ވަގުތުގެ މުހިންމުކަން އެނގުން
ތައުބާނުވާ އެންމެން ވެސް ނެތިގެންދާނެ
އީސާގެފާނު ބަލި އަންހެނަކު ހެޔޮކުރެއްވުން
ކުޑަ އޮށަކާއި ކަމީރުކޮޅެއް
ދިންނެވުމުގެ މަގު ކިތަންމެ ހާ ވެސް ހަނި
އީސާގެފާނު ޖެރޫސަލަމާއި މެދު ހިތާމަ ކުރެއްވި
އީސާގެފާނު ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލެއްގެ ގޭގައި
ވަރަށް ޚާއްސަ ބޮޑު ކެއުމެއް
އީސާގެފާނުގެ އަސްޙާބީއަކަށް ވުމުގެ އަގު
ގެއްލިފައިވާ ކަންބަޅިއެއް ފެނުމުގެ އުފާ
ރިހި ލާރިއެއް
ދެ ފިރިހެން ދަރިން
ވެރިމީހާގެ މުދަލުން އިސްރާފު ކުރި މުވައްޒަފު
މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅު ދުވަހަކުވެސް އުވިގެނެއް ނުދާނެ
މުއްސަނދި މީހާއާއި ލާޒަރު
ފާފަ، މަޢާފު، އީމާން، ވާޖިބު
ޖުޒާމުބަލި ޖެހިފައި ވީ ދިހަ މީހުން
މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމު ވާ ދުވަސް
ހުވަފަތް އަންހެނެއް ގެ އާދޭސް
ދުޢާކުރަން އައި ދެމީހަކު
އީސާގެފާނާއި ކުޑަ ކުދިން
ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަން، މާތްރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންވާ ފުރިހަމަ މަގުން ކަންތައްކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާ
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ މަރާއި މެދު އިތުރަށް ދެއްކެވި ވާހަކަ
ލޯ އަނދިރި ސަލާން ޖަހާ މީހެއްގެ ލޯ އަލިވުން
ޒައްކާޔުސް އީސާގެފާނު ދުށުމަށް އެދުނު
ދިހަ ނޯކަރުން ވާހަކަ
ޖެރޫސަލަމުގެ މީހުން އީސާގެފާނަށް ރަސްކަލަކާއި އެއްފަދައިން މަރުޙަބާ ދެންނެވި
އީސާގެފާނު ޖެރޫސަލަމުގެ މައްޗަށް ހިތާމަފާޅުކުރެއްވި
ބައިތުލް މަޤްދިސް ސާފުކުރެއްވުން
އީސާގެފާނުގެ ދަރަޖަ އާއި މަޤާމާއި މެދު ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން އަހާ ސުވާލު ކުރި
މޭބިސްކަދުރު ދަނޑުގެ ވެރިޔާ
ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން އީސާގެފާނުގެ ކިބައިން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ބަހެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި
މާތްރަސްކަލާނގެ އެންގެވި މަގުން އުޅޭ މީހުން އަބަދުގެ އަބަދަށް ދިރިތިބޭނެ
ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންގެ މަޅީގައި ނުޖެހޭށޭ
ފަޤީރަކު މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކުރި ހޭދަ
ފަހުޒަމާނުގެ އަލާމާތްތައް
ޔުދާސް ޚިޔާނާތްތެރިވުން
އެންމެފަހު ކެއުން
ދުނިޔޭގެ ރަސްރަސްކަލުން ފަދައިން ނުވޭ
ޕަތަރަސް އީސާގެފާނު ދަންނަ ކަމުގައި ބުނުމަށް ބިރުގަންނާނެ
އީސާގެފާނު ޒައިތޫނި ފަރުބަދަ މަތީގައި ދުޢާ ކުރެއްވުން
އީސާގެފާނު ހައްޔަރު ކުރުން
ޕަތަރަސް އީސާގެފާނުގެ ރަޙުމަތްތެރިއަކަށް ވުމަށް ބިރުގަތް
އީސާގެފާނަށް މީހުން މަލާމާތްކުރި
އީސާގެފާނު ބަނީއިސްރާއީލު ދީނީކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންދެވުނު
އީސާގެފާނު ޕިލާތުސްގެ ގާތަށް ގެންދެވުން
އީސާގެފާނަށް މަރުގެ ޙުކުމް
އީސާގެފާނު ސަލީބަށް އެރުވުން
އީސާގެފާނުގެ މަރު
އީސާގެފާނު ކަފުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރުން
އީސާގެފާނު އަލުން ދިރި ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
އެމާއުސްއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ވީ ދެއަސްޙާބީން
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީންނާއި އެކު
އީސާގެފާނު އުޑަށް އުފުއްލެވުން