^
ޔޫނުސްގެފާނު
ޔޫނުސްގެފާނު މާތްކަލާނގެއަށް ފިއްލަވަން ވަޑައިގެންނެވުން
ބޮޑު މަހުގެ ބަނޑުތެރޭ އޮންނަވައިގެން ޔޫނުސްގެފާނު ކުރެއްވި ދުޢާފުޅު
ޔޫނުސްގެފާނު މާތްކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންގަތުން
ނީނަވާގެ އަހުލުވެރީން ތައުބާވުން
މާތްކަލާނގެ އޯގާވަންތަކަމާމެދު ޔޫނުސްގެފާނު ނުރުހުންވެ ވަޑައިގަތުން