^
ޔޫޙަންނާ
ދިރުން ލިބޭ ބަސްފުޅަކީ އީސާގެފާނު
ޔަޙުޔާގެފާނު އީސާގެފާނާއިމެދު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު
އީސާގެފާނު އެއީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކުރެއްވި ޤުރުބާން
އީސާގެފާނުގެ އެންމެފުރަތަމަ އަސްޙާބީން
އީސާގެފާނު ފިލިޕު އާއި ނަތާނިއެލް ހޮއްވެވުން
އީސާގެފާނު ދެއްކެވި ފުރަތަމަ މުޢުޖިޒާތް
އީސާގެފާނު ބައިތުލް މަޤްދިސް ސާފުކުރެއްވި
މީސްތަކުންގެ ހިތުގެއަޑި އީސާގެފާނު ދެނެވަޑައިގެންވޭ
އީސާގެފާނާއި ނިކޮދޭމު
އީސާގެފާނާއި ޔަޙުޔާގެފާނު
ސުވަރުގެއިން ވަޑައިގެން ކަލޭގެފާނު
ސަމީރިއްޔާގެ އަންހެނަކާއި އީސާގެފާނު
އަސްޙާބީން އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އެނބުރި އައި
ސަމީރިއްޔާގެ އެތައް ބަޔަކު އީސާގެފާނަށް އީމާންވި
އީސާގެފާނު ވެރިއެއްގެ ދަރިފުޅު ފަސޭހަކޮށްދެއްވި
އީސާގެފާނު ނުހިނގޭ މީހަކު ހެޔޮކުރެއްވުން
މާތްރަސްކަލާނގެ ދަރިކަލުން
އީސާގެފާނާއިމެދު ވާ ހެކިތައް
އީސާގެފާނު ފަސްހާސް މީހުންނަށް ކާންދެއްވުން
އީސާގެފާނު ފެންމަތީ ހިނގައިވަޑައިގަތް
ދިރިހުރުންދޭ ކާނާއަކީ އީސާގެފާނު
ނިމުމެއް ނުވާ ދިރުންދޭ ބަސްފުޅު
އީސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްބަނޑު ކޮއްކޮއިން
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅު ހާމަކޮށް އެންގެވި
އީސާގެފާނު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ސިފައިން ފޮނުވުނު
ދިރުން ލިބިދޭ ފެން
މީސްތަކުން ބައިބައިވުން
ބަނީއިސްރާއީލުގެ ވެރިން އީސާގެފާނަށް އީމާނެއް ނުވޭ
ޒިނޭގެ މަސްއަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު އަންހެނެއް
ދުނިޔޭގެ އަލިކަމަކީ އީސާގެފާނު
އީމާންކަން ނެތް މީހުންނަށް އިންޒާރެއް
އިބްރާހީމްގެފާނު ދަރިކޮޅުގެ މީހުން
ޝައިތާނާގެ ދަރިން
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނާއި މެދު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅެއް
އީސާގެފާނު އުފަންވީއިރު ވެސް ލޯ އަނދިރި މީހެއްގެ ލޯ އަލިކޮށްދެއްވި
ފަރީސީން ލޯ އަނދިރި މީހާގެ ލޯ ފަސޭހަ ވީ ގޮތް ހޯދާބެލި
ރޫޙާނީ ލޮލަށް އަނދިރިވެ ނުފެނުން
ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަކަރި ހުއިހައްޕާ މީހާ
ރަނގަޅު ހެޔޮ ހުއިހައްޕާ މީހާއަކީ އީސާގެފާނު
ބަނީއިސްރާއީލު މީހުން އީސާގެފާނާއި ދެކޮޅުވި
ލާޒަރުގެ މަރު
ލާޒަރުގެ ދެ ދައްތަގެ ހިތާމަ އީސާގެފާނު އިހުސާސް ކުރެއްވި
އީސާގެފާނު ލާޒަރު މަރުވެފައި ވަނިކޮށް އަލުން ދިރުއްވި
އީސާގެފާނު އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށް ރޭވުނު
އީސާގެފާނު ބެތާނިޔާގައި
ލާޒަރު މަރާލަން ރޭވުނު
އީސާގެފާނު ޖެރޫސަލަމަށް ވެދެ ވަޑައިގެންނެވުން
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަހާރަވުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
ބަނީއިސްރާއީލު މީހުން އީމާން ވުމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދިޔަ
އީސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ދުނިޔޭގެ މީސްތަކުން ދިންނެވުމަށް
އީސާގެފާނު އަސްޙާބީންގެ ފައި ދޮވެދެއްވުން
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނަށް އަސްޙާބީއަކު ޚިޔާނާތްތެރި ވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވި
ޕަތަރަސް އެކަލޭގެފާނު ނުދަންނަ ކަމަށް ހަދާނެ ކަމުގައި އީސާގެފާނު ވިދާޅުވި
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވި
އީސާގެފާނަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ޙަޒުރަތަށް ދިއުމަށް ވާ މަގު
އީސާގެފާނު މާތްރޫޙުފުޅު ދެއްވުމަށް ވަޢުދުފުޅު ކުރެއްވި
ވެލާއި އެވެލުގެ ގޮފިތައް
ދުނިޔޭގެ މީސްތަކުން އީސާގެފާނުގެ އަސްޙާބީންނަށް ނަފުރަތުކުރާނެ
މާތްރޫޙުފުޅު ކުރައްވާނެ ކަންތައްތައް
އަސްޙާބީންގެ ހިތާމަ އުފާވެރިކަމަށް ބަދަލުވާނެ
އީސާގެފާނުގެ ކުރެއްވި ދުޢާ
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްޙާބީންގެ މައްޗަށް ދުޢާފުޅުކުރެއްވި
އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނަށް އީމާން ވެގެން ވާ އެންމެންގެ މައްޗަށް ދުޢާފުޅު ކުރެއްވި
އީސާގެފާނު ހައްޔަރުކުރެވުނު
ވެރިން އީސާގެފާނާއި ސުވާލު ކުރުން
އުއްތަމަ އިމާމު އީސާގެފާނާއި ސުވާލު ކުރެއްވުން
ޕަތަރަސް ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އޭނާ އީސާގެފާނު ނުދަންނަ ކަމުގައި ބުނި
އީސާގެފާނު ޕިލާތުސްގެ އަރިހަށް ގެންދެވުނު
އީސާގެފާނު ސަލީބަށް އަރުވާ އަވަހާރަކޮށްލެއްވުމަށް ޙުކުމް ކުރެވުނު
އީސާގެފާނު ސަލީބަކަށްއަރުވާ މޮހޮރު ޖެހުން
އީސާގެފާނު އަވަހާރަވުން
އީސާގެފާނު ފަސްދާނު ލެވުން
އީސާގެފާނު އަލުން ދިރި ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެން
މަރިޔަމް މަގްދަލޭނާ އަށް އީސާގެފާނު ފެނިވަޑައިގަތް
އީސާގެފާނުގެ އަސްޙާބީންނަށް އެކަލޭގެފާނު ފެނުނު
އަސްޙާބީއެއް ކަމަށް ވާ ތޯމާސްއަށް އީސާގެފާނު ފެނުން
މަހަށްދިޔަ ހަތް އަސްޙާބީއަކު އީސާގެފާނު ދެކުނު
އީސާގެފާނާއި ޕަތަރަސް
ފޮތް ނިންމާލުން