ފެށުން
ތަޢާރަފު
މި ފޮތަކީ ކިތާބުލް މުގައްދަސްގައި ބަޔާން ކުރައްވަފައިވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮތެވެ. މި ފޮތަކީ ފެށުމެވެ. ސަބަބަކީ މި ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވަނީ ކާއިނާތުގެ ފެށުމާއި، އިންސާނީ ޙަޔާތު ނުވަތަ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅުގެ ފެށުމާއި އަދި ބަނީއިސްރާއީލުގެ ދަރިކޮޅުގެ ފެށުންވެސްމެއެވެ.
މި ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ބައި 1 ވަނަ ބާބުން 11 ވަނަ ބާބާއި ހަމައަށް ބުނެދީފައި ވަނީ ޚަލްޤު ކުރެއްވުމާއި އަދި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ފެށިގެން އައިސް އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ޒަމާނާއި ހަމައަށެވެ. މާތްﷲ ޚަލްޤު ކުރެއްވި އެންމެހާ ތަކެއްޗެއް އެކަލާނގެ ޚަލްޤު ކުރެއްވީ ހެޔޮ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަލްޤު ކުރެއްވި ދެ އިންސާނުން ކަމުގައިވާ އާދަމްގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނު އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އުރެދިވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު، މި ދުނިޔެއަށް ފަސާދަ ވެރިކަން ގެނައެވެ. އަދި އިންސާނުން ނުހަނު ބޮޑަށް ފާފަވެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައިވިއެވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު މާތްﷲ ފައިސަލާ ކުރެއްވީ ނޫޙުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ފެނުގެ ތޫފާނެއް ކުރިމަތި ކުރައްވައި އެ އެންމެތަކުން މަރުވެ ދިޔުމަށެވެ. ނޫޙުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާ އަޅުކަން ކުރެއްވީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށެވެ. ވުމާއެކު، އެބައިމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި ބޮޑު ނަވެއް ބެންނެވުމަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ނޫޙުގެފާނަށް ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ޚަލްޤު ކުރެއްވި އެންމެހާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެހެނީ ކޮންމެ ޖަނަވާރަކުންނާއި ދޫނި ސޫފާސޫތްޕަކުންނާއި އެހެނިހެން ޚަލްޤު ކުރެއްވުން ތަކުންޖޯޑެއް ނަވަށް އެރުވުމަށްވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ފެނުގެ ތޫފާނަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ ތެރެއަށް މާތްރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުން ފެތުރުއްވިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން މާތްﷲގެ ކިބަފުޅަށް އަޅުކަން ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ކަލާނގެ ތަކަށް އަޅުކަން ކުރަންފެށިއެވެ.
މި ފޮތުގެ 12 ވަނަ ބާބުން 50 ވަނަ ބާބަށް ބަޔާންވެގެންވަނީ އިބްރާހީމްގެފާނާއި އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާގެ ޚަބަރުފުޅުތަކެވެ. މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ޚާއްސަކުރައްވާއި ޚިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ މީސްތަކުންގެ ފެށުމަށް ޓަކައި އިބްރާހީމްގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާ މާތްﷲ ޚިޔާރު ކުރެއްވިއެވެ. އިބްރާހީމްގެފާނާއި ސާރާގެފާނަށް ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގެން ނުވުމާއިއެކުގައިވެސް އެ ދެކަނބަލުންނަށް ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގައި މާތްﷲ ވަޢުދުވެ ވޮޑިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް އެއްދުވަހަކުން އަމިއްލަ ބިމެއް މިލްކުވެގެންވާނެ ކަމުގައާއި އަދި އެބައިމީހުންނީ އެންމެހާ ޤައުމުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބަރަކާތެއް ކަމުގައި ލައްވާނެ ކަމުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުވެ ވޮޑިގެންވިއެވެ.
އިބްރާހީމްގެފާނާއި ސާރާގެފާނު ކަންޢާނުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ބިމަކީ އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ދެއްވުމަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުވެ ވޮޑިގެންނެވި ބިންވެސްމެއެވެ. މާތްރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުވެވޮޑިގެންނެވި ފަދައިން އިބްރާހީމްގެފާނާއި ސާރާގެފާނު ޢަޖޫޒު އުމުރުފުޅުގައި ފިރިހެން ދަރިކަލަކު ލިބިވަޑައިގަތެވެ. އަދި އެ ދަރިކަލުންގެ ނަންފުޅަކަށް އިސްޙާޤުގެފާނު ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އިސްޙާޤުގެފާނަށް ދެ ދަރިކަލުން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ ޢީސޫ އާއި ޔަޢުޤޫބުގެފާނެވެ. މި ފޮތް ނިންމާލާފައި ވަނީ ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ 12 ދަރިކަލުންނާއި އެބައިމީހުންގެ ޢާއިލާ މިޞްރުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ހިސާބުންނެވެ. މީގެތެރެއިން އެއްދަރިކަލެއް ކަމުގައިވާ ޔޫސުފުގެފާނު މިޞްރުގެ އަމީރެއްގެ ގޮތުގައި ވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަލާނގެ ޚާއްސަކުރައްވާފައި ޚިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ މީސްތަކުންނަށް ވަޢުދުވެ ވޮޑިގެންނެވި ބަސްފުޅު ކޮންމެވެސް ދުވަހުން އެކަލާނގެ ފުރިހަމަ ކުރައްވާނެކަން ޔޫސުފުގެފާނު ދެނެވަޑައިގެންވިއެވެ.
ޔޫސުފުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚުންނަށް މިފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ. ”އަހަރެން މިވަނީ ނިޔާވުމާއި ދާދި ކައިރީގައި. ނަމަވެސް މާތްﷲ ތިޔަބައިމީހުންނާއި މެދުގައި ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވެ، ތިޔަބައިމީހުން މި ރަށުން ނެރުއްވައި އިބްރާހީމްގެފާނަށާއި، އިސްޙާޤުގެފާނަށާއި އަދި ޔަޢުޤޫބުގެފާނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވުމަށް ވަޢުދުވެ ވޮޑިގެންނެވި ބިމަށް އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުން ގެންދަވާނެ.“ (ފެށުން 50 ވަނަ ބާބުގެ 24 ވަނަ އާޔަތް)
މި ފޮތް އެކުލެވިގެންވަނީ:
ޚަލްޤު ކުރެއްވުން 1‏:1 – 2‏:25
ފާފައިގެ ފެށުން އަދި ފުރަތަމަ ގަތުލު 3‏:1 – 4‏:16
ފެނުގެ ތޫފާނުގެ ކުރީގައި އާދަމްގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅު 4‏:17 – 5‏:32
ނޫޙުގެފާނާއި ފެނުގެ ތޫފާނު 6‏:1 – 9‏:28
ނޫޙުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅާއި ބާބީލުގައި ބިނާ ކުރެވުނު ބުރުޒު 10‏:1 – 11‏:32
މާތްﷲ އިބްރާހީމްގެފާނު ޚިޔާރު ކުރެއްވުން 12‏:1 – 12‏:20
އިބްރާހީމްގެފާނާއި ލޫޠުގެފާނު 13‏:1 – 14‏:24
މާތްﷲ އިބްރާހީމްގެފާނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުފުޅު 15‏:1 – 15‏:21
އިބްރާހީމްގެފާނާއި ހާޖަރު އަދި އިސްމާޢީލްގެފާނު 16‏:1 – 16‏:36
މާތްﷲ އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ނަންފުޅު އަބްރާމް އިން އިބްރާހީމްއަށް ބަދަލު ކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނަށް ފިރިހެން ދަރިކަލަކު ދެއްވާނެ ކަމުގެ ވަޢުދުބަސްފުޅު 17‏:1 – 18‏:15
އިބްރާހީމްގެފާނާއި ލޫޠުގެފާނާއި އަދި ސަދޫމު އާއި ޢަމޫރަތު 18‏:16 – 19‏:38
އިބްރާހީމްގެފާނާއި ސާރާގެފާނު އަދި އިސްޙާޤުގެފާނު 20‏:1 – 20‏:23
އިސްޙާޤުގެފާނު ރިފްޤާ އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުން 24‏:1 – 24‏:67
އިބްރާހީމްގެފާނު އަވަހާރަވުން 25‏:1 – 25‏:18
އިސްޙާޤުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާ 25‏:19 – 28‏:9
ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާ 28‏:10 – 29‏:35
ޢީސޫ އާއި އޭނާގެ ޢާއިލާ 36‏:1 – 36‏:43
ޔޫސުފުގެފާނުގެ ބޭބެމެން އަޅުކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫސުފުގެފާނު ވިއްކާލެއްވުން 37‏:1 – 37‏:36
ޔަހޫޛާ އާއި ތާމާރު 38‏:1 – 38‏:30
ޔޫސުފުގެފާނު މިޞްރުގައި 39‏:1 – 41‏:57
ޔޫސުފުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚުން 42‏:1 – 45‏:28
ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާ މިޞްރަށް ވަޑައިގަތުން 46‏:1 – 47‏:31
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާއަށް ބަރަކާތްލެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުން އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވުން 48‏:1 – 50‏:14
ޔޫސުފުގެފާނު އަވަހާރަވުން 50‏:15 – 50‏:26
1
ދުނިޔެއާއި ކާއިނާތު އުފެއްދެވުން
މާތްﷲ އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދެވީ އުޑުތަކާއި މި ދުނިޔެއެވެ. ދުނިޔެ އުފެއްދެވިއިރު އެވަނީ ސިފައެއްނެތި ހުސްކޮށެވެ. ވަށައިގެންވާ ފުންކަމުގައި ވަނީ އަނދިރިކަމެވެ. އޭރު މާތްﷲގެ ރޫޙުފުޅު ފެން މަތީގައި ބުރުއަޅަމުން ދިޔައެވެ.
ދެން މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”އަލިކަން ފާޅުވޭ!“ ދެން ހަމަ އެއާއެކު ދުނިޔެ އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. 4‏ މާތްﷲ އެ އަލިކަމަށް ބައްލަވާވޮޑިގެން އެއަލިކަން ރަނގަޅުކަމަށް ދެކެވޮޑިގަތެވެ. ދެން މާތްﷲ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭން އަލިކަން ވަކި ކުރެއްވިއެވެ. މާތްﷲ އެއަލިކަމަށް ދުވާލުގެ ނަމުން ނަންދެއްވިއެވެ. އަނދިރިކަމަށް އެކަލާނގެ ރޭނގަނޑުގެ ނަމުން ނަންދެއްވިއެވެ. ރޭވެފައި އަލިވެއްޖެއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ.
ދެން މާތްﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ”ފެންތަކުގެ މެދުން ހުސްތަނެއް އުފެދޭ! ފެންތަކުގެ ތެރޭން ފެންތަކެއް ވަކިވޭ!“ ދެން މާތްﷲ އެ ހުސްތަން އުފައްދަވައި އެ ހުސްތަނުގެ ތިރީގައި ހުރި ފެނާއި މަތީގައި ހުރި ފެން ވަކިކުރެއްވިއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިފިއެވެ. ދެން އެހުސްތަނަށް މާތްﷲ އުޑުގެ ނަމުން ނަންދެއްވިއެވެ. ރޭވެފައި އަލިވެއްޖެއެވެ. އެއީ ދެވަނަ ދުވަހެވެ.
ދެން މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”އުޑުގެ ދަށުގައި ހުރި ފެން އެއްތަނަކަށް އެއްވޭ! އޭގެ ތެރޭން ހިކިފަސްތަނެއް ފާޅުވޭ!“ ދެން އެކަން އެގޮތަށް ހިނގައިފިއެވެ. 10 ދެން އެ ހިކިފަސްތަނަށް ބިމޭ ވަޙީ ކުރައްވައި ނަންދެއްވިއެވެ. އަދި އެއްތަނަކަށް އެއްވި ފެންތަކަށް ކަނޑުގެ ނަމުން އެކަލާނގެ ނަންދެއްވިއެވެ. މިތަން ރަނގަޅުކަމަށް މާތްﷲ ދެކެވޮޑިގަތެވެ.
11 އެއަށްފަހު މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”ބިމުން ގަސްގަހާގެހި ފަޅާ! އޮށް ހުރި ގަސްތަކާއި މޭވާގައި އޮށް ހުންނަ ގަސްތަކާއި މިފަދަ ކޮންމެ ބާވަތެއް ބިންމަތީގައި ހެދޭ!“ ދެން މިކަންތައް އެގޮތަށް ހިނގައިފިއެވެ. 12 ބިމުން ގަސްގަހާގެހި ފަޅައި އޮށް ހުރި ގަސްތައް ފަޅައި މޭވާގައި އޭގެ އޮށް ހުރި ގަސްތައް ފަޅައި އެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއް އެވައްތަރުގެ ގަހެއްގެ ގޮތުގައި ފަޅައިފިއެވެ. ދެން އެގަސްތައް ރަނގަޅުކަމަށް މާތް ﷲ ދެކެވޮޑިގަތެވެ. 13 ރޭވެފައި އަލިވެއްޖެއެވެ. އެއީ ތިންވަނަ ދުވަހެވެ.
14 ދެން މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”ރެޔާއި ދުވާ ވަކިކުރުމަށް އުޑުގައިވާ ހުސްތަނުގައި އަލިތައް އުފެދޭ! އަދި އެއީ މޫސުންތަކާއި ދުވަސްތަކާއި އަހަރުތައް ވަކިކޮށްދޭ ފާހަގަތަކެއް ކަމުގައިވޭ! 15 އަދި އެއީ އުޑުގެ ހުސްތަނުގައިވާ އަލިތަކަކަށްވެ ބިންމައްޗަށް އެއިން އަލިކުރޭ!“ ދެން އެކަންތައް އެގޮތަށް ހިނގައިފިއެވެ.
16 މާތްﷲ ބޮޑު ދެ އަލިކަން އުފެއްދެވީ އޭގެ ތެރޭން ބޮޑު އަލިކަމުން ދުވާލުގެ މައްޗަށް އަމުރު ހިންގައި ކުޑައަލިކަމުން ރޭގަނޑުގެ މައްޗަށް އަމުރު ހިންގުމަށެވެ. ތަރިތައްވެސް ވެސް ވަނީ މިކަމަށް އުފައްދަވާފައެވެ. 17 މާތްﷲ އުޑުގައި މިއަލިތައް ބެހެއްޓެވީ ބިމަށް އަލި ކުރުމަށެވެ. 18 އަދި ދުވާލުގެ މައްޗަށާއި ރޭގަނޑުގެ މައްޗަށް ބާރު ހިންގުމަށެވެ. އަދި އަނދިރީގެ ތެރޭން އަލިކަން ވަކި ކުރުމަށް ވެސް މެއެވެ. މިތަކެތި ރަނގަޅުކަމަށް މާތްﷲ ދެކެވޮޑިގަތެވެ. 19 ރޭވެފައި އަލިވެއްޖެއެވެ. އެއީ ހަތަރުވަނަ ދުވަހެވެ.
20 ދެން މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”ފެންގަނޑުގައި އައިން އައިނަށް ދިރޭތަކެތި އުފެދޭ. އަދި ބިންމަތީ ޖައްވާއި އުދަރެހުގެ ހުސްކަމުގެ ތެރޭގައި ދޫނިސޫފާސޫފި އުދުހޭ!“ 21 މިގޮތުން މާތްﷲ ކަނޑުގައި ބިޔަ ތަކެއްޗަކާއި ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ދުވާ ތަފާތު އެތައް ބާވަތެއްގެ ދިރޭ ތަކެއްޗެއް އުފެއްދެވިއެވެ. އަދި އެކިބާވަތުގެ ދޫނިސޫފާސޫފިވެސް އުފެއްދެވިއެވެ. ދެން މިތަކެތި ރަނގަޅުކަމަށް މާތްﷲ ދެކެވޮޑިގަތެވެ. 22 އަދި މާތްﷲ އެތަކެއްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވިއެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”އުފެދި ގިނަގުނަވެ ކަނޑުތައް ފުރާލާ! އަދި ދޫނި ސޫފާސޫފިތައް ގިނަގުނަވެ ދުނިޔެ ފުރާލާ!“ 23 ރޭވެފައި އަލިވެއްޖެއެވެ. އެއީ ފަސްވަނަ ދުވަހެވެ.
24‏ އަދި މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”ބިމުން އެކިބާވަތުގެ ދިރޭތަކެތި އުފެދޭ! އެކިކަހަލަ ޖަނަވާރުތަކާއި ސޫފާސޫފިތަކާއި ބިޔަތަކާއި އޭގެ ބާވަތަކުން އުފެދޭ!“ ދެން އެކަންތައް އެގޮތަށް ވެއްޖެއެވެ. 25 މިގޮތުން މާތްﷲ އެކިބާއްވަތް ބާވަތުގެ ޖަނަވާރުތަކާއި އެކިބާވަތްބާވަތުގެ ދިރުންހުރި ތަކެތި ބިންމަތީގައި ލެއްވިއެވެ. ދެން މިތަކެތި ރަނގަޅުކަމަށް މާތްﷲ ދެކެވޮޑިގަތެވެ.
26 ދެން މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”މިހާރު އަހަރެމެންގެ ސޫރައިގައި އަހަރެމެންނާ އެއް ސިފައިގައި އިންސާނާ އުފައްދާނަން! އަދި އެއިންސާނުންނަށް ކަނޑުގައިވާ މަސްތަކާއި ޖައްވުގައިވާ ދޫނިސޫފާސޫފިތަކާއި ބިމުގައިވާ ޖަނަވާރުތަކާއި އަދި އެހެން ވެސް މި ދުނިޔޭގައިވާ ނަމަ ވާހައި އެއްޗެއްގެ ވެރިކަން ދޭނަން.“
27 ދެން މާތްﷲ އެކަލާނގެ އަމިއްލަ ސޫރަފުޅުގައި އިންސާނާ ހެއްދެވިއެވެ. މާތްﷲ އިންސާނާ ހެއްދެވީ އެކަލާނގެއާ އެއްވައްތަރަށެވެ. އިންސާނާ އުފައްދަވާފައިވަނީ ފިރިހެނަކާ އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
28 މާތްﷲ އެމީހުންނަށް ރަޙުމަތްލެއްވި އެވެ. އަދި ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”މޭވާ އަޅައި ގިނަގުނަވެ ދުނިޔެ ފުރާލާ! އަދި ދުނިޔެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނޭ! ކަނޑުގައިވާ މަސްތަކާއި ޖައްވުގައިވާ ދޫނިތަކާއި އަދި އެހެންވެސް ދުނިޔޭގައި ހަރަކާތްކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ހިންގާ!“
29 ދެން މާތްﷲ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ”ބަލާލަބަލަ! އަހަރެން މިވަނީ އޮށްއަޅާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގަހަކާއި އަދި މޭވާގައި އޮށް ހުންނަ ގަސްގަހާގެހި ދުނިޔޭގެ ބިމުން ފަޅުވާފައި. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން އެތަކެތި ކައި ހެދުމަށްޓަކާ. 30 އަދި ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ ބިޔަ ޖަނަވާރުތަކަށާއި ވަޔާއި ޖައްވުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ދޫނިތަކަށާއި ބިމުގައި އުޅޭހާ ސޫފާސޫތްޕަކަށާއި ނޭވާލައި ދިރޭ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ކެއުމެއްގެ ގޮތުގައި ފެހިކުލައިގައިވާ ހުރިހާ ގަސްގަހާގެއްސެއް ދީފިން.“ ދެން އެކަންތައް އެގޮތަށް ހިނގައިފިއެވެ.
31 ދެން މާތްﷲ އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ހުރިހާ ތަކެއްޗަކަށް ބައްލަވައި ވޮޑިގަތެވެ.
ނިކަން ދެކެބަލާށެވެ! އެތަކެތި ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމައެވެ! ރޭވެފައި އަލިވެއްޖެއެވެ. އެއީ ހަވަނަ ދުވަހެވެ.