^
ފެށުން
ދުނިޔެއާއި ކާއިނާތު އުފެއްދެވުން
އާދަމްގެފާނާއި ޙައްވާގެފާނު
ފާފައިގެ ފެށުން
ޤާއިންއާއި ހާބީލް
އާދަމްގެފާނުގެ އީމާންނުވާ ދަރިކޮޅު
އާދަމްގެފާނުގެ އީމާންވި ދަރިކޮޅު
ދުނިޔޭގައި އަނިޔާވެރިކަމާއި ނުބައިކަން
ނޫޙުގެފާނު، އަދި ދުނިޔޭގައި ފެންބޮޑުވުން
ދުނިޔޭގައި ފެންބޮޑުވުން
ދުނިޔޭގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހިނދުން.
އާ ފެށުމެއް
ނޫޙުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅު
ޤައުމުތައް ގިނަވެ އިތުރުވުން
ބާބިލުގައި ބުރުޒު ބިނާކުރުމާއި ދުނިޔޭގެ ބަސްތަކުގެ އުފެދުން
އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ކާބަފައިން: ސާމުގެ ދަރިކޮޅު
އިބްރާހީމްގެފާނުގެ ކާބަފައިން: ތާރަޙު، ޙާރާން ކިޔުނު ރަށަށް ހިޖުރަކުރުން
މާތްރަސްކަލާނގެ އަބްރާމް (އިބްރާހީމްގެފާނު) ޚާއްސަކުރެއްވުން
އަބްރާމް އާއި ސާރާއީ މިޞްރުގައި
އަބްރާމް އާއި ލޫޠުގެ ވަކިވުން
އަބްރާމް (އިބްރާހީމްގެފާނު) ހަބްރޯންއަށް ވަޑައިގަތުން
އަބްރާމް ލޫޠު ސަލާމަތްކުރެއްވުން
މަލްކީޞާދިޤު އަބްރާމްއަށް ކުރި ހެޔޮ ދުޢާ
މާތްރަސްކަލާނގެ އަބްރާމްއާއެކު ކުރެއްވި ޢަހުދުނާމާ
ހާޖަރު އާއި އިސްމާޢީލް
މާތްރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު، އަދި ޚިތާނު ކުރަން އެންގެވުން
ދަރިކަލެއް ދެއްވާނެކަމުގެ ވަޢުދު
ސަދޫމަށް ރަޙުމަތް ލެއްވުމަށް އިބްރާހީމްގެފާނު ދެންނެވުން
މާތްﷲ ލޫޠުގެފާނު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުން
ސަދޫމު އާއި ޢަމޫރާއަށް ފޮނުއްވުނު ކޯފާ
ލޫޠުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނު ދެއަންހެންދަރިން
އިބްރާހީމްގެފާނު އަބީމާލިކުއަށް ހެއްދެވި މަކަރު
އިސްޙާޤުގެފާނު އުފަންވުން
ހާޖަރު އާއި އިސްމާޢީލްގެފާނު ފޮނުވާލެއްވުން.
އަބީމާލިކު އާއި އިބްރާހީމްގެފާނާއި ދެމެދުގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުން
މާތްރަސްކަލާނގެ އިބްރާހީމްގެފާނު އިމްތިޙާނު ކުރެއްވުން
ސާރާ އަވަހާރަވުން
އިސްޙާޤުގެފާނަށް އަނބިކަނބަލެއް
އިބްރާހީމްގެފާނު އަވަހާރަވުން
އިސްމާޢީލްގެފާނުގެ ދަރިކޮޅު
ޢީސޫ އާއި ޔަޢުޤޫބުގެފާނު
އިސްޙާޤުގެފާނު އަބީމާލިކުއަށް ދޮގުހެއްދެވުން
އިސްޙާޤުގެފާނަށް ތަނަވަސްކަން ލިބެން ފެށުން
އިސްޙާޤުގެފާނުގެ ޔަޢުޤޫބުގެފާނަށް ރަޙުމަތްލެއްވުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ހުވަފެންފުޅު
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު ލަބާންގެ ގެއަށް ވަޑައިގަތުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު ލައިއާ އާއި ރާޙީލް އާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނަށް ގިނަ ދަރިން ދެއްވުން
ރާޙީލް އާއި ލައިއާ އާއި ދެމެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ މުއްސަނދިކަން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު ލަބާނަށް ފިއްލައިގެންވަޑައިގަތުން
ލަބާން ޔަޢުޤޫބުގެފާނު ހޯދުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި ލަބާންގެ އެއްބަސްވުން
ޢީސޫ އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ޔަޢުޤޫބުގެފާނު ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަތުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ނަންފުޅު އިސްރާއީލުގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި ޢީސޫ ސުލްޙަވުން
ދީނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާ
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު ބައިތުއީލްއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ އައު ނަންފުޅު
ޔަޢުޤޫބުގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބާރަ ފިރިހެން ދަރިން
އިސްޙާޤުގެފާނު އަވަހާރަވުން
ޢީސޫގެ ދަރިފަސްކޮޅު
އަދޫމްގައި ވެރިކަންކުރި ރަސްރަސްކަލުން
ޔޫސުފުގެފާނުގެ ހުވަފެންފުޅު
ޔޫސުފުގެފާނު އަޅުކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ވިއްކާލެއްވުން
ޔަހޫޛާ އާއި ތާމާރު
ޔޫސުފުގެފާނާއި ފޫޠީފާރުގެ އަނބި
ޔޫސުފުގެފާނު ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކުރެއްވުން
ޖަލުގައިވީ ދެ ޤައިދީއެއްގެ ދެހުވަފެން ޔޫސުފުގެފާނު ތަޢުބީރު ކޮށްދެއްވުން
ފިރުޢައުނަށް ފެނުނު ހުވަފެން
ޔޫސުފުގެފާނު ފިރުޢައުނުގެ ހުވަފެން ތަޢުބީރުކޮށްދެއްވުން
މިޞްރުގެ ގަވަރުނަރުކަމަށް ޔޫސުފުގެފާނު ޢައްޔަނު ކުރެއްވުން
ޔޫސުފުގެފާނުގެ އަޚުން މިޞްރުގައި
ޔޫސުފުގެފާނުގެ އަޚުން އެނބުރި ކަންޢާނުއަށް ދިއުން
ޔޫސުފުގެފާނުގެ އަޚުން މިޞްރަށް އެނބުރި އައުން
ޔޫސުފުގެފާނު ޖެއްސެވި ދަންތުރަ
ބަންޔާމީން ދޫކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ޔަހޫޛާ އާދޭސް ދެންނެވުން
ޔޫސުފުގެފާނަކީ ކޮންބޭކަލޭކަން އެކަލޭގެފާނު ހާމަކުރެއްވުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު މިޞްރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފިރުޢައުނު ދަޢުވަތު ދެއްވުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު މިޞްރަށް ވަޑައިގަތުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާ ޖާސާންގައި
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު ޖާސާންގައި ވަޒަންވެރިވުން
މިޞްރުގައި ތަދުމަޑުކަން އިންތިހާގައި
ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ އެންމެފަހު ވަސިއްޔަތް
މަނައްސާ އާއި އަފްރާއިމްއަށް ބަރަކާތް ލެއްވުމަށް ދެންނެވުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިންނަށް ބަރަކާތް ލެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުން
ޔަޢުޤޫބުގެފާނު ފަސްދާނުލެއްވުން
ޔޫސުފުގެފާނުގެ އަޚުން އެކަލޭގެފާނާއި މެދުގައި ބިރުވެތިވުން
ޔޫސުފުގެފާނު އަވަހާރަވުން