^
ގަލާތިޔާ
ތަހުނިޔާ
ދިންނެވޭނެ ވަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ މަގެއް
ޕައުލް އަންގާދިނީ ސީދާ އީސާގެފާނު އޭނާއަށް އެންގެވި ބަސްފުޅު
އެހެން މަންދޫބުން ވެސް ޕައުލްއާއި އެއްބަސްވި
ޕައުލް ޕަތަރަސް އާ ދެކޮޅުވި
ރަޙުމަތް ލެއްވެނީ އީސާގެފާނަށް އީމާންވުމުން
އަމުރުފުޅާއި ވަޢުދުފުޅު
އަމުރުފުޅުގެ މަގުސަދު
ޕައުލް ގަލާތިޔާގެ މީހުންނާއިމެދު ނުރުހުންވި
ހާޖަރާއި ސާރާގެ މިސާލު
މިނިވަންކަން ދެއްވަނީ އަލްމަސީޙު
މާތްރޫޙުފުޅުގެ ބާރުން ކަންތައްކުރުން
އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވާށެވެ
ޕައުލް ދިން އެންމެ ފަހު ނަސޭހަތް