^
މަންދޫބުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް
އީސާގެފާނު އުޑަށް އުފުއްލެވުން
ޔުދާސްގެ މަޤާމަށް މަތިއަސް ހޮވުން
މާތްރޫޙުފުޅު ފޮނުއްވުން
ޕަތަރަސް މީސްތަކުންނާއި މުޚާޠަބުކުރުން
އީސާގެފާނަށް އީމާންވާ މީހުންގެ ޖަމާޢަތް
ޕަތަރަސް ވާވެފައިވީ ސަލާން ޖަހާ މީހަކު ހެޔޮކުރެއްވުން
ވާނުވާ ބަލަން އައި މީހުންނާއި ޕަތަރަސް ވާހަކަ ދެއްކުން
ޕަތަރަސްއާއި ޔޫޙަންނާ ބަނީއިސްރާއީލުގެ ދީނީކޯޓުގައި
އީމާންވެތިބި މީސްތަކުން ކުރި ދުޢާ
އީމާންވެތިބި މީސްތަކުންގެ އަތުގައިވީ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކަކު އަނެކަކަށް ދިން
އަނަނިއާހު އާއި ސަފީރާ
އީސާގެފާނުގެ މަންދޫބުން އެތައްބަޔެއްގެ ބަލި ހެޔޮކުރުން
އީސާގެފާނުގެ މަންދޫބުންނަށް އަނިޔާލިބުނު
ޚާއްސަ ހަތް މީހަކު ހޮވުން
އިސްތިފާނު ހައްޔަރުކުރުން
ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންނާއި މުޚާޠަބުކޮށް އިސްތިފާނު ބުނި ބުނުން
މީސްތަކުން ހިލައިންތަޅާ އިސްތިފާނު މަރާލި
އީސާގެފާނަށް އީމާންވެ ތިބި މީހުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ބައިބައިވެ އެމީހުންނަށް އަނިޔާލިބުނު
އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅު ސަމީރިއްޔާގެ މީހުން ގަބޫލު ކުރި
ސައިމަންއޭ ކިޔުނު ފަންޑިތަވެރިއެއް
ފިލިޕު އާއި ބައްދަލުވި އިތޯޕިޔާގެ މީހާ
ޝާއުލްގެ ހިތް ބަދަލުވެ ދިންނެވުން ލިބުން
ޝާއުލް ދިމިޝްގާއި ޖެރޫސަލަމުގައި
ޕަތަރަސް އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް އަންގައިދިނުން
ކޮރުނޭލިޔުސް ޕަތަރަސްގެ ގާތަށް ބަޔަކު ފޮނުއްވި
ޕަތަރަސްއަށް ހޭލާ ހުއްޓާ ފެނުނު ހުވަފެނެއް ފަދަ ކަންތައް
ޕަތަރަސް ކޮރުނޭލިޔުސްގެ ގޭގައި
ޖެރޫސަލަމުގެ އީސާގެފާނަށް އީމާންވެ ތިބި މީހުންގެ ޖަމާޢަތަށް ޕަތަރަސް ދިން ރިޕޯޓު
އަންތީޔޮކުގެ ޖަމާޢަތް
އީމާންވެ ތިބި މީހުންނަށް އިތުރު އަނިޔާތައް
ޕަތަރަސް ޖަލުން ސަލާމަތްކުރުން
ހެރޮދުގެ މަރު
ބަރުނައްބާސް އާއި ޝާއުލް ހޮވުން އަދި އެމީހުން ފޮނުވުން
ޕިސީދިޔާ ސަރަހައްދުގެ އަންތީޔޮކު
އިކޯނިޔުމްގައި
ލިސްތުރާ އާއި ދެރުބޭގައި
އެނބުރި ސޫރިޔާގެ އަންތީޔޮކު އަށް
ޖެރޫސަލަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
އީމާންވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަނީއިސްރާއީލު މީހުން ފިޔަވާ އެހެން މީހުންނަށް ފޮނުވުނު ސިޓީ
ޕައުލް އާއި ބަރުނައްބާސް ވަކިވުން
ތިމޮތީ ޕައުލް އާއި ސިލާހު އާއި އެކުގައި
ތުރުއަސްގައި ޕައުލްއަށް ފެނުނު ހުވަފެން
ލިދިޔާގެ ހިތްބަދަލުވެ ދިންނެވުން ލިބުން
ފިލިއްޕީގެ ޖަލުގައި
ތިސަލޯނިކާގައި
ބެރޭއާގައި
އަތެންސްގައި
ކޮރިންތުގައި
ޕައުލް އެނބުރި އަންތީޔޮކުއަށް ދިޔަ
އަޕޯލޮސް އެފޭސުސް އާއި ކޮރިންތުގައި
ޕައުލް އެފޭސުސްގައި
ޝެވާ އޭ ކިޔުނު އިމާމުގެ ހަތްދަރިން
އެފޭސުސްގެ ބަޢާވަތް
މެސެޑޯނިޔާއަށާއި އަކޭޔާ އަށް
ތުރުއަސް އަށް ޕައުލް ކުރި އެންމެފަހު ދަތުރު
ތުރުއަސް އިން މިލޭތުސްއަށް
އެފޭސުސްގެ ޖަމާޢަތުގެ ވެރިންނަށް ޕައުލް ދިން އަލްވަދާއުގެ ތަޤުރީރު
ޕައުލް ޖެރޫސަލަމުގައި
ޕައުލް އާއި ޔާމިޒުގެ ބައްދަލުވުން
ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި ޕައުލް ހައްޔަރު ކުރެވުނު
ޕައުލް އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކި
ޕައުލް ބަނީއިސްރާއީލުގެ ދީނީކޯޓަށް ގެނެވުން
ޕައުލް މަރާލުމަށް ރޭވުނު ރޭވުން
ޕައުލް ގަވަރުނަރު ފެލިކުސް ގެ އަރިހަށް ގެންދެވުނު
ޕައުލް އާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވުނު ޝަރީއަތް
ޕައުލް ގަވަރުނަރު ފެލިކުސްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ކުރި ދިފާއު
ޕައުލް ދުރުސިލާ އާއި ފެލިކުސްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންދެވުން
ޕައުލް ކައިސަރުގެ އަރިހަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވުން
ޕައުލް އަގިރިފާ ރަސްގެފާނާއި ބެރެނީޒުގެ އަރިހަށް ގެންދެވުނު
ޕައުލް އަގިރިފާ ރަސްގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކި
ޕައުލް އޭނާގެ ހިތްބަދަލުވެ ދިންނެވުން ލިބުނުގޮތް ކިޔާދިން
ޕައުލް އޭނާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށް ކިޔާދިން
ޕައުލް ރޯމުކަރައަށް ދިއުމަށް ފުރި
ކަނޑުގައި ދިމާވި ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަނޑު
ޕައުލް ދަތުރުކޮށް ދިޔަ އޮޑި އުރުނު
ޕައުލް މަލްތާގައި
މަލްތާއިން ރޯމުކަރައަށް
ޕައުލް ރޯމުގައި